Menu

Subsidie binnen voor Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging!

Het project Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging zal zich richten op 3 doelen: het opbouwen van een kennisinfrastructuur, het starten van een leergemeenschap en het uitvoeren van effectonderzoek. Hiervoor worden de kennis en ervaring van allerlei relevante partijen samengebracht. Dit is van grote meerwaarde voor het in ontwikkeling zijnde veld van zingeving en geestelijke verzorging. Het project werkt aan het uitwisselen van onderzoek en kennis en ervaring uit de praktijk. De onderzoekers en professionals zullen samen hun kennis verder ontwikkelen, stemmen dit op elkaar af en dragen dit over naar onderwijs en praktijk. De werkplaats wordt gefinancierd met de hulp van het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging.

Kennisinfrastructuur

Via de Kenniswerkplaats wordt de samenwerking tussen opleidings-, onderzoeks- en praktijkorganisaties rondom zingeving en geestelijke verzorging versterkt. Er zal een onderzoeksagenda worden opgesteld voor de geestelijke verzorging thuis, en ook voor andere beroepen die zorg verlenen rondom zingeving in de eerste lijn en het sociaal domein. Tegelijk komt er een centrale vindplaats voor allerlei kennis. De kennisinfrastructuur heeft een grote toegevoegde waarde omdat krachten worden gebundeld en kennis en ervaring van relevante partijen samen worden gebracht. De opbouw van deze kennisinfrastructuur is noodzakelijk om de professionalisering van de beroepsgroep Geestelijk Verzorgers en andere professionals en vrijwilligers duurzaam te ondersteunen. Sjaak Körver zal als adviseur betrokken zijn en zich richten op de uitbouw van de kennisinfrastructuur tot een landelijk expertisecentrum geestelijke verzorging.

Leergemeenschap

De leergemeenschap bestaat uit 10 leernetwerken die kennis en praktijken ontwikkelen rondom een thema dat relevant is voor de geestelijke verzorging thuis. De thema’s zijn: mensen met een beperking, morele nood bij medewerkers, interprofessioneel werken, geestelijke verzorging bij rampen, levensbeschouwelijke diversiteit, hoop bij GGZ-cliënten, kinderpalliatieve zorg, laaggeletterdheid en armoede, signaleren en verkennen van zingeving en maatschappelijk daklozen. Kees de Groot zal het leernetwerk leiden dat zich richt op de rol van zingeving en geestelijke verzorging in het herstel/de re-integratie van ex-gedetineerden in de samenleving.

Effectonderzoek

Het onderzoek richt zich op de onderbouwing van de geestelijke verzorging thuis-praktijken in de 10 leernetwerken. Bovendien wordt ook gebruik gemaakt van bestaande data uit onderzoek naar geestelijke verzorging thuis, om behoeften van cliënten, interventies van geestelijk verzorgers en uitkomsten daarvan beter in kaart te brengen. Dit alles draagt bij aan meer inzicht in de praktijken van de geestelijke verzorging thuis en de opbrengsten daarvan voor de cliënten en de samenleving. Anke Liefbroer zal in het kader van dit effectonderzoek een secundaire analyse uitvoeren van de casestudy’s uit het Case Studies Project.

Betrokken partijen

De Universiteit voor Humanistiek is penvoerder, met als voorzitter prof. dr. Gaby Jacobs en hoofdonderzoeker Carmen Schumann. Samen met de Protestantse Theologische Universiteit (universitair hoofddocent Erik Olsman) en de Rijksuniversiteit Groningen (adjunct hoogleraar Hanneke Muthert en hoofdonderzoeker (Anja Visser-Nieraeth) vormt zij het kernteam van de Kenniswerkplaats. Daarnaast zijn er vele andere partijen betrokken: Stuurgroep GV Thuis, de Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ), Theological School of Theology, Tilburg University, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud UMC, Hogeschool Windesheim, Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing, hogeschool VIAA, Leids Universitair Medisch Centrum, WMO Radar en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland  (V&VN). Er is verder nauwe samenwerking met geestelijk verzorgers in de praktijk en met andere professionals in de eerste lijn en het sociaal domein.

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing